Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời
Cải cách hành chính
thu tuc hanh chinh
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Quảng cảnh họp Quốc hội

Ngày 28/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã báo cáo Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng.

Theo báo cáo, năm 2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò của báo chí, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong phòng, chống tham nhũng (PCTN). Qua đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội Khóa XIII đã đề ra, khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội Khóa XIV.

Theo đó, công tác PCTN đạt được một số kết qủa cụ thể như sau: Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng. Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN và Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X).

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về PCTN: Trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội, Chính phủ ban hành 212 nghị định, 112 nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 78 quyết định về quản lý, điều hành, góp phần thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội và hợp tác quốc tế trong PCTN: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông khẩn trương triển khai việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng: Chính phủ đã ban hành Nghị định về Cơ sở dữ liệu quốc gia xử lý vi phạm hành chính; triển khai thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2016; rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng tâm như đất đai, kinh doanh, xây dựng, thuế, hải quan, đầu tư. Tỷ lệ kê khai tài sản, thu nhập trong năm đạt 99,1% số người đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập là 1.004.231người so với số người phải kê khai; số bản kê khai đã công khai: 993.127 bản, đạt tỷ lệ 98,9%. Có 414 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, chưa phát hiện trường hợp nào kê khai không trung thực.

Về công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng: Toàn ngành đã triển khai 6.732 cuộc thanh tra hành chính và 274.334 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 135.379 tỷ đồng, 14.613 ha đất; kiến nghị thu hồi 53.282 tỷ đồng và 6.551 ha đất; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính nhiều tập thể, cá nhân; ban hành 138.953 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền xử phạt vi phạm hành chính 13.075 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 69 vụ, 107 đối tượng. Đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, thu hồi, xử lý khác 3.471 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 75%) và xử lý 1.225 ha đất.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 362.309 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 200.415 vụ việc; có 5.168 đoàn đông người; đã giải quyết 21.300 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 78%. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước và trả lại cho công dân 67 tỷ đồng, 89 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 1.460 người, kiến nghị xử lý hành chính 532 người.Kiểm toán Nhà nước đã ban hành 306 báo cáo kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính 20.432 tỷ đồng.

Về việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng: Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngành Thanh tra đã phát hiện 49 vụ, 95 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Từ những kết quả nêu trên cho thấy, công tác PCTN đã thúc đẩy sự chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực với mức độ phổ biến, tính chất rất nghiêm trọng và chưa bị đẩy lùi. Công tác PCTN tại các bộ, ngành, địa phương còn chưa đồng đều. Công tác PCTN nói chung chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra và vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém như, thể chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực vẫn còn bất cập; công khai, minh bạch còn hạn chế, chưa xóa bỏ được cơ chế "xin, cho"; một số cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN; việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật ở một số nơi chưa tốt, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm. Tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính chưa được cải thiện. Ở một số nơi, một số lĩnh vực mặc dù đã thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” nhưng vẫn còn tình trạng phát sinh “thủ tục con”, vi phạm thời hạn giải quyết, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; việc kê khai tài sản, thu nhập còn nặng về hình thức; hầu hết các bản kê khai chưa được kiểm tra, xác minh, kiểm chứng; chưa giúp cho các cơ quan chức năng kiểm soát được những biến động về tài sản của người có chức vụ, quyền hạn; công tác quản lý, theo dõi việc kê khai, công khai, xác minh về tài sản, thu nhập chưa có tính hệ thống.


VuHung (Nguồn: thanhtra.gov.vn)  (Cập nhật ngày 31-10-2016)    Các tin liên quan:
  Chống tham nhũng khó vì lợi ích kinh tế, chính trị chằng chịt (28-12-2015)
  Thanh tra tại xã Canh Hòa, xã Canh Thuận huyện Vân Canh (16-06-2015)
  Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2015 (04-02-2015)
  Kế hoạch thanh tra năm 2015 (15-01-2015)
 Ban Dân tộc Bình Định
Uy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
 Ban Dân tộc Bình Định
 Ban Dân tộc Bình Định
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC BÌNH ĐỊNH Điện thoại: 02563821362 Địa chỉ: 06 Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Trưởng ban Trần Văn Thanh