Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời
Cải cách hành chính
thu tuc hanh chinh
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

- V/v góp ý dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc

+ Quyết định (dự thảo)

- Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025

+ Nội dung tham gia góp ý kèm theo

- Góp ý Dự thảo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Tham gia góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

- Tờ trình về việc ban hành Quy định Chế độ báo cáo định kỳ về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Định

+ Dự thảo Quy định Chế độ báo cáo định kỳ về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Định

Góp ý Dự thảo ban hành Quy định Chế độ báo cáo định kỳ về lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư  trên địa bàn tỉnh Bình Định

- Góp ý Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng thiết bị họp trực tuyến tỉnh Bình Định

- Góp ý Dự thảo Quy định Chế độ báo cáo định kỳ về lĩnh vực ngành nội vụ

+ Văn bản góp ý kèm theo

Công văn 369/UBDT-DTTS V/v xin ý kiến góp ý Đề án " Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

 Công văn 2142/UBND-TH V/v góp ý dự thảo Đề án " Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020"

V/v Góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Đề  án cây trồng vật nuôi năm 2018. Có Phụ biểu ở mục 5.

Phụ biểu kèm theo Đề án cây trồng vật nuôi năm 2018

Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019

Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án đầu tư phát triển KTXH vùng DTTS

- Về việc dăng ký danh sách Đại biểu tham dự Hội thảo góp ý dự thảo đề án "Tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025". Phụ biểu xem tại đây./. Ban Dân tộc Bình Định
Uy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
 Ban Dân tộc Bình Định
 Ban Dân tộc Bình Định
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC BÌNH ĐỊNH Điện thoại: 02563821362 Địa chỉ: 06 Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Trưởng ban Trần Văn Thanh