Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời
Cải cách hành chính
thu tuc hanh chinh
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

- QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thếtrong lĩnh vực Công tác dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh

- QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Định

- BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2022

- QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh

- QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

- QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

- BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2021

 - BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2021

- BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2021

- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021

- QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

- QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định

- Thông báo phân công công chức tiếp nhận thủ tục hành chính qua phần mềm một cửa điện tử

- THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận thủ tục hành chính qua Phần mềm một cửa điện tử của Ban Dân tộc tỉnh

+ Quyết định ban hành thủ tục hành chính của UBND tỉnh kèm theo

- QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vưc Dân tôc thuôc pham vi chức năng quản lý của Ban Dân tôc tỉnh Bình Định

- Tờ trình Về việc đề nghị công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

-  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

- QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Quyết định về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định 

+ Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

+ Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết Thủ tục hành chính liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định.

- Về việc trình công bố TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Xem phụ lục Tại đây./.

 Ban Dân tộc Bình Định
Uy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
 Ban Dân tộc Bình Định
 Ban Dân tộc Bình Định
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC BÌNH ĐỊNH Điện thoại: 02563821362 Địa chỉ: 06 Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Trưởng ban Trần Văn Thanh