Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời
Cải cách hành chính
thu tuc hanh chinh
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

- QUYẾT ĐỊNH Về việc phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2021

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2022 của Ban Dân tộc

- KẾ HOẠCH Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

- QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế sử dụng thư điện tử trong hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

- Cung cấp số liệu mức độ ứng dụng CNTT năm 2021 của Ban Dân tộc

+ Phụ lục đánh giá

- KẾ HOẠCH Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Dân tộc

- KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân tộc năm 2021

- QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

- QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

- THÔNG BÁO Lịch kiểm tra cải cách hành chính Ban Dân tộc năm 2021

- KẾ HOẠCH Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 của Ban Dân tộc

- Đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2020

- QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dan tộc

- Quyết định ban hành Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và độ 4 của tình Bình Định

- Báo cáo CCHC quý I/2021 của Ban Dan tộc

- QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính Ban Dân tộc  năm 2021

- KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2021

- Kế hoạch cải cách Ban Dân tộc tỉnh năm 2021

- Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2021

- Báo cáo cải cách hành chính năm 2020

- Báo cáo cải cách hành chính Quý III và nhiệm vụ Quý IV năm 2020

- Tổng kết Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bình Định

- Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

- Báo cáo cải cách hành chính quý I và nhiệm vụ quý II năm 2020

- Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh

- Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2020

- Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2020

- Quyết định  Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

- Quyết định về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, biên chế của phòng Chính sách thuộc Ban Dân tộc 

- Quyết định về việc phê duyệt đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc 

- Về việc phát hành văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia của UBND tỉnh BÌnh Định.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019

- Quyết định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2019

- Quyết định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2019

- Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019.

- Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định 

- Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý II, và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I, và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018

- Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018.

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

- Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

-  Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 năm 2018

- Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính Ban Dân tộc tỉnh năm 2017

- Báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh Uỷ Bình Định 

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả xác định Chỉ số Cải Cải cách hành chính năm 2017 của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định

- Về việc thực hiện công tác cải cách hành chính 

- Chỉ thị về tăng cường các giải pháp cải thiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Định 

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 

- Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc 

- Tờ trình đề nghị công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định 

- Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính mới thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định.

- Tờ trình Đề nghị công bố danh mục Thủ tục hành chính mới ban hành, Thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định 

- Quyết định về việc tổ chức, sắp xếp lại các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Dân tộc 

- Quyết định về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ biên chế của văn phòng Ban Dân tộc 

- Quyết định về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, biên chế của phòng Chính sách thuộc Ban Dân tộc 

- Quyết định về việc phê duyệt đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc Uy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
 Ban Dân tộc Bình Định
 Ban Dân tộc Bình Định