Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời
Cải cách hành chính
thu tuc hanh chinh
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Ảnh minh họa

UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh) xác định các mục tiêu cụ thể theo từng năm cho đến năm 2025 liên quan đến các nhiệm vụ như: số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia, phần mềm chuyên ngành của Trung ương với Hệ thống Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh phục vụ nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tăng năng suất lao động của cán bộ, công chức, viên chức nhằm giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; từ đó thực hiện mục tiêu đến: “Phấn đấu đến năm 2025 mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư…đạt tối thiểu 85%”.

Kế hoạch bao gồm 04 nhóm giải pháp lớn, được cụ thể hóa thành 37 nhiệm vụ, cấu trúc trong 05 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, bao gồm: (i) Công tác chỉ đạo, điều hành (02 nhiệm vụ); (ii) Nâng cao hiệu quả Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh (16 nhiệm vụ); (iii) Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã (10 nhiệm vụ); (iv) Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (06 nhiệm vụ); (v) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện (03 nhiệm vụ).

Trong danh mục 37 nhiệm vụ cụ thể nêu trên, có một số nhiệm vụ mang tính đổi mới thực chất cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thanh toán trực tuyến, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công thông qua việc tận dụng các ưu thế, tiện ích và phát huy tối đa chức năng của Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

UNBD tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Theo nội dung Tờ trình số 625/TTr-VPUBND ngày 12/11/2021 của Văn phòng UBND tỉnh báo cáo công tác xây dựng dự thảo, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch nêu trên, thông qua 02 lần tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý, Kế hoạch nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao, nhất là các cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, như: “Xây dựng Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh”, “Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai”, “Thí điểm cung cấp Dịch vụ đặt lịch hẹn khám bệnh và thanh toán trực tuyến các khoản phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh”, “Thí điểm triển khai cung cấp trực tuyến một số dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích (điện, nước, y tế, giáo dục…) trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh”…

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” nêu trên thuộc danh mục nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh để triển khai thực hiện Chương trình hành động số 09 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025./.


Theo CTTĐT tỉnh  (Cập nhật ngày 15-11-2021)    Các tin liên quan:
  Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 tại Ban Dân tộc Bình Định (11-11-2021)
  Triển khai Phần mềm họp không giấy (10-11-2021)
  Kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc (09-11-2021)
  Bình Định công bố 345 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 (09-11-2021)
  KẾ HOẠCH Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Dân tộc (01-11-2021)
Uy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
 Ban Dân tộc Bình Định
 Ban Dân tộc Bình Định
 

Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ BAN DÂN TỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ:06 Trần Phú - thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Số điện thoại đường dây nóng thông báo sự số ATTT:0256.3821362 - Fax: 0256.3813650 Email:lienhe@bdt.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Ông TRẦN VĂN THANH - Phó Trưởng Ban