Gop y du thao
Chinh phu
Portal BD
idesk
Văn bản điều hành UBND tỉnh Bình Định
Công báo Bình Định
Trung tam ITA
Công dân hỏi - Trưởng ban trả lời
Cải cách hành chính
thu tuc hanh chinh
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Ảnh minh họa

Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 734/VPUBND-KSTT ngày 13/12/2021 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính.

Theo Công văn nêu trên, trong năm 2021, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo chuyển biến đáng kể trên một số lĩnh vực, như: cải tiến quy trình, cắt giảm thời gian xử lý công việc, giải quyết trước hẹn/đúng hạn hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ thanh toán trực tuyến, đóng góp thực chất vào kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh.

 

Thông qua công tác theo dõi, quản lý và phối hợp giải quyết công việc, Văn phòng UBND tỉnh nhận thấy những kết quả đạt được trong năm qua ngoài sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo của Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương còn có phần đóng góp quan trọng từ công tác tham mưu, đề xuất của công chức, viên chức các phòng, ban chuyên môn, nhất là cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, nổi bật là các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các huyện Hoài Ân, Tây Sơn đã tích cực phối hợp, tham mưu đề xuất Lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số biện pháp, giải pháp mang tính đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Từ những kết quả nêu trên, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm, sâu sát và có sự phân công khối lượng công việc hợp lý nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 32 Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh).

Văn phòng UBND tỉnh đã đề nghị Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Y tế, Lao động – Thương binh và  Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch UBND các huyện Hoài Ân, Tây Sơn xem xét theo thẩm quyền trong công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và kịp thời biểu dương, khen thưởng để động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt một số nội dung nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm 2021.

Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ xem xét, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7717/UBND-KSTT ngày 03/12/2021 đối với việc tham mưu, đề xuất công tác đánh giá, phân loại các cơ quan, đơn vị, địa phương và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích nổi trội, đóng góp đáng kể cho công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính riêng của tỉnh trong năm 2021./.

 Trong năm 2021, các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện Hoài Ân, Tây Sơn đã chủ động, tích cực phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại Công văn số 2009/UBND-KSTT ngày 12/4/2021 về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác rà soát, đánh giá, đơn giản hóa và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh và Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025./.


Theo CTTĐT tỉnh  (Cập nhật ngày 14-12-2021)    Các tin liên quan:
  Khai trương Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (16-11-2021)
  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh (15-11-2021)
  Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đến năm 2025 (11-11-2021)
  Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 tại Ban Dân tộc Bình Định (11-11-2021)
  Triển khai Phần mềm họp không giấy (10-11-2021)
Uy ban dan toc
Bao binh dinh
Đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khòa XIV và Đại biểu HĐND các cấp
 Ban Dân tộc Bình Định
 Ban Dân tộc Bình Định
 

Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ BAN DÂN TỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ:06 Trần Phú - thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Số điện thoại đường dây nóng thông báo sự số ATTT:0256.3821362 - Fax: 0256.3813650 Email:lienhe@bdt.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Ông TRẦN VĂN THANH - Phó Trưởng Ban